alltb-rut

Titel / titelAll things bright and beautiful
Bemerkungen / infogeistlich
Aktives Repertoire / aktivL2
Komponist oder Herkunft musikalisch / musikJohn Rutter
Tonart / tonartb
Metrum / metrum44
Texter oder Herkunft des Textes / textMrs. C. F. Alexander (1823-1895)
Besetzung / besetzungsatb+
Darstellung / mediaNoten